top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Rybník, Litava, Prostředníček…

Aktualizováno: 31. 5.


Rybník se svým okolím včetně Litavy je oázou klidu v těsné blízkosti centra města. Většinu roku je obležen rybáři, cesty kolem něho i podél Litavy celoročně využívají běžci a cyklisté, na klidnou procházku se vydávají maminky s kočárky, rodiny, děti z mateřských škol, důchodci…

Avšak velký cukrovarský rybník zde není odnepaměti. Byl postaven až po druhé světové válce. Jak vlastně vypadal Slavkov předtím?Ve středověku ohraničoval město z jihu velký rybník Tazus s rozlohou přibližně 140 ha. Rozkládal se na ploše začínající u dnešního pivovaru a táhl se v délce 1,8 km po jižní straně města až na konec kaštanové aleje směrem na Křenovice. Dnešním pohledem: zatopeno bylo sídliště Polní, ulice Litavská a Luční s okolními pozemky, ulice Čs. armády od křižovatky se Slovákovou až k Litavě, cukrovar, autobusové nádraží, Nerudova ulice a Zelnice.

Do dneška je zřetelný jeho severní břeh, kterým je jižní strana Slovákovy ulice, ústí Nerudovy ulice a dále pak Polní ulice. Přesně není známo, kdy byl rybník vypuštěn, ale bylo to někdy v první polovině 18. století.


Průtok Litavy na jih od Slavkova v roce 1826


Pro nově vybudovaný cukrovar v r. 1872 byla potřeba voda, a tak byly v r. 1878 v blízkosti příkopů na čištění řepy vybudovány dva menší rybníky – Studený a Teplý (tzv. Wolfův). V roce 1878, kdy cukrovar získala do svého majetku firma Hermanna Redlicha, byla dobudována železnice do Vlárského průsmyku. Hermann Redlich svým vlivem prosadil i přes vůli městské rady, že železnice z Brna vedla v těsné blízkosti továrny a na cukrovar byla napojena vlečkou. Také nádraží bylo postaveno v sousedství cukrovaru.

V té době byl Slavkov protkán převážně v jižní a východní části množstvím potoků a struh, které dělaly problémy stavebníkům i zemědělcům. Proto byly v roce 1890 drenažovány louky mezi Litavou a Slavkovem. Postaveno na nich bylo větrné čerpadlo (tzv. větřák) a vedle něho u toku Prostředníčku bylo vyhloubeno malé jezírko pro zajištění dalšího zdroje vody pro cukrovar (dnes zookoutek).

V roce 1911 vznikl na Nížkovickém potoce v Ligarech při železniční trati počinem spolku občanů a mecenášů se spojeným kapitálem tzv. singulární rybník. Při rybníku s ostrůvkem vznikl v r. 1929 vybetonovaný bazén se skluzavkou a zázemím (šatny, občerstvení). Místo dostalo název Tyršovy lázně, které byly zvlášť ve 30. letech velmi oblíbené.V popředí Litava a dál je to již mlýnský náhon na pohlednici z konce 19. století; pohled na město od jihu z konce 19. století – plocha v popředí je dno rybníka Tazus; úrodná půda v místech dnešního rybníka; dvě fotky z r. 1930 zobrazují pivovar a mlýnský náhon; potůček za paní s dítětem je mlýnský náhon; zimní foto s mlýnem: vlevo je znát mlýnský náhon před mlýnem; mlýnský náhon, vlevo stromy v místech budoucího rybníka; tenisové kurty pod spodní cukrovarnickou vilou; pět fotek z letních lázní Ligary za drahou; železnice, cesta a Litava ve starém korytě


Problémy se slavkovskými potůčky pokračovaly i v dalších letech. Město se ve 20. letech minulého století rozšiřovalo a počítalo s novými ulicemi. Zvláště ožehavý byl problém několika struh na Obůrkách (Smetanova, Dvořákova, Bezručova, Polní), které byly stavbou domů zastaveny. Vše se muselo řešit provizorně, protože úprava kanalizace nešla provést, dokud se ve Slavkově neuskuteční regulace Litavy a také dokud nebude ukončena stavba vodovodu. Regulaci Litavy se koncem r. 1929 podařilo dotáhnout až do Linhartských Vážan, stavba vodovodu však byla odsunuta. S ní se započalo až v říjnu 1931 a městský vodovod byl dokončen v roce 1932. Z důvodu častého vylití Litavy do polí mezi Hodějicemi a Slavkovem byla součástí prací i regulace Litavy. V roce 1931 byl postaven přes mlýnský náhon betonový most (kousek o místa dnešního mostu u zahrádek na Polní), který byl zbourán v r. 2007 při rozšiřování koryta Litavy.


V té době byla nutná i přestavba chatrného mostu přes Litavu u cukrovaru. Město Slavkov přispělo na vybudování mostu částkou 28 000 Kč. Se stavbou bylo započato koncem března 1931 a most byl dostavěn 24. června 1931. Koncem srpna 1932 se začalo se stavbou hlavní kanalizační stoky (fa Ing. Jan Degort z Brna). Současně bylo započato s další regulací Litavy v úseku Slavkov–Křižanovice. Zatrubněn byl Prostředníček.

Směrem od dolní Redlichovy vily až k městu (do míst dnešní Polní ulice), jak již bylo řečeno, se v minulosti nacházel rybník Tazus. Půda zde byla úrodná. V místech dnešního rybníka se v první polovině 20. století nacházelo mj. zahradnictví pana Václava Wolfa (1878–1940) a tenisový kurt Redlichovy rodiny (další kurt byl ve Fügnerově ulici v místech dnešní evangelické modlitebny). R. 1932 – V pozadí Polní ulice

Vedle bývalého Elektroodbytu (ulice U Mlýna) stával v minulosti mlýn a vedle něho původní pivovar. Mlýn byl poháněn vodou z mlýnského náhonu. V horním soutoku u Hodějic byl mlýnský náhon pro slavkovský mlýn užíván jako obousměrný kanál, kdy bylo možno velkou vodu od Němčan pustit mimo náhon přímo do Litavy anebo z ní do náhonu. Spojené vody od Hodějic tekly do mlýna a pivovaru se sladovnou s přilehlým hospodářským dvorem. Odtud se rozdělovala zbytková voda ze mlýna do dvou směrů – prvním do Postranné pod hradby města pro jeho potřebu a druhým do napřímeného odtokového koryta (okolo dnešního sídliště Polní) napojeného na soutok staré a napřímené Litavy. Odtok ze mlýna sloužil k svedení velké i přívalové vody, kterou již pro množství nepojala Postranná.

(Pozn.: Již od konce 19. století se na území naší republiky měnily některé názvy obcí – převážně vulgárně znějící. Po roce 1921 bylo oficiálně změněno v Čechách a na Moravě více než 40 názvů obcí. Pravděpodobně někdy v této době byl změněn i název potoku Posraná v našem městě na přijatelnější Postranná.)V roce katastrofálního sucha 1947 cukrovar pro nedostatek vody nepracoval. Pro zajištění zásobování vodou byl proto zřízen nový cukrovarský rybník o rozloze 10 ha. Jeho vybudování předcházela regulace Litavy ve Slavkově. Již v předchozích letech byla Litava od Bučovic přes Hodějice postupně napřimována. Litava v prostoru, kde se nyní nachází rybářská chata (mezi rybníkem a retenční nádrží), se stáčela doleva a dnešní rybník obtékala po jižní straně. Před cukrovarem se stočila doprava a kolem Teplého rybníka za spodní cukrovarnickou vilou pokračovala již tak, jak ji známe nyní (viz přiložená mapa). Nově napřímená Litava se napojila do původního mlýnského náhonu.

Potůček podél Litavy je Prostředníček. Potok Postranná teče od konce Slovákovy ulice až k Šestisplavu, kde se těsně před ním vlévá do Prostředníčku. V minulosti protékal Prostředníček jižně od města. Silnici na Nížkovice (dnešní ulici Čs. armády) překonával potok v místě dnešní restaurace Na zastávce pod mostem a pokračoval dál podél dnešního zookoutku západním směrem. Před Dvorem Rybník do něho ústil potok Postranná a těsně za Šestisplavem se vlil do Litavy. Prostředníček byl v úseku od dnešních TSMS až po konec Nerudovy ulice zatrubněn. Zábradlí mostu přes ulici ČSA, které už nemělo žádnou funkci, bylo v r. 2018 odstraněno.

Protože koupaliště vybudované v roce 1929 za tratí už nevyhovovalo, bylo rozhodnuto

o vybudování nového koupaliště na jižní straně nového cukrovarského rybníka. Budovalo se v akci Z a od roku 1950 do r. 1958, kdy bylo dokončeno, bylo odpracováno 51 400 brigádnických hodin.


Fotografie z budování rybníka převážně z konce padesátých a šedesátých let. Bruslilo se na rybníku nebo na zamrzlé vodě ve starém korytě Litavy.


Koncem padesátých let zbudovali členové rybářského spolku ve Slavkově na velkém rybníku kovovou lávku z jižní hráze přes původní koryto Litavy k příjezdové cestě kolem železniční tratě. Důvodem bylo zpřístupnění jižní hráze rybářům mimo oplocený areál koupaliště, na který byl přístup přes první lávku. Po vybudování obchvatu ztratila její existence smysl. Ještě v r. 2012 byla k vidění, ale poté lávku někdo rozebral a ta skončila pravděpodobně v železném šrotu (viz foto níže).

Koupaliště sloužilo dobře až do 70. let, kdy cukrovar vybudoval podél Litavy potrubí na teplou odpadní vodu s tryskami do rybníka. Kvalita vody se velmi zhoršila, ryby umíraly a koupaliště přestalo vyhovovat. Město Slavkov u Brna přijalo v roce 1975 záměr vybudovat nové moderní koupaliště v sousedství stadionu. V roce 1977 byla stavba zahájena a slavnostní otevření krásného moderního koupaliště se uskutečnilo 8. července 1985.


Fotky starého koryta Litavy s kovovou lávkou, dále pak rybníky Studený a Teplý, transportní pás na řepu, pohled z ul. ČSA od nynější restaurace Na zastávce směrem ke Dvoru Rybník, který je vidět v pozadí – Prostředníček je zatím nezatrubněn; dnes již neexistující zábradlí mostu přes Prostředníček; rybník s tryskami na teplou vodu z cukrovaru; bývalý mlýn; čtyři fotky z budování nového koupaliště vedle stadionu


Začátkem 90. let sužoval město obrovský nárůst tranzitní dopravy hlavně v centru. Řešením bylo vybudování obchvatu města. Ze tří variant byla vybrána trasa mezi železnicí a rybníkem. Musel se zvednout a rozšířit most přes Litavu a železnici, ale hlavně bylo nutné zredukovat z jižní strany rybník a vytvořit tak místo pro nový obchvat. Na východní straně rybníka byla nově vybudována i retenční nádrž. Zanikly oba rybníčky – Wolfův i Studený, které byly zasypány. Dne 8. listopadu 1996 byl obchvat slavnostně otevřen. Současně s budováním obchvatu bylo rozhodnuto i o odbahnění rybníka nákladem 6,5 milionu Kč. Z nahromaděného bahna ze dna rybníka byl vybudován v jeho východní části ostrov. Na jaře roku 1997 byl předán rybník, který se zmenšil na 8 ha, do užívání rybářům.


Budování obchvatu, odbahnění rybníka a bruslení na zamrzlých kalužích vypuštěného rybníka


Ale konec budování to ještě nebyl. Velká část sídliště Polní, přilehlých ulic a Slovákovy ulice se nacházela v záplavovém území. Aby mohla pokračovat výstavba v těchto lokalitách, bylo nutné tzv. zkapacitnění Litavy a protipovodňová opatření.


Přerušovaná černá čára zobrazuje hranice záplav


Od roku 2006 byly navýšeny hráze a rozšířilo se koryto Litavy. Z toho důvodu musel být přeložen Prostředníček o několik metrů severněji. Mezi Litavou a Prostředníčkem byl vybudován val, stejně tak kolem pivovaru, Luční ulice a dále pak mezi Zelnicí a Prostředníčkem. Mezi Litavou a pozdějším sídlištěm vznikly mokřady, kde svůj domov našlo mnoho druhů vodních ptáků. Původní betonový most z roku 1931 přes Litavu byl v r. 2007 zbořen a nahrazen novým dřevěným. Nové mosty přes Litavu a Prostředníček vznikly celkem čtyři.


Několikaleté práce na protipovodňových úpravách ve Slavkově; likvidace mlýna


I po tolika zásazích v průběhu posledních osmdesáti let jsou oba rybníky a okolí Litavy až k Šestisplavu nádherným kusem přírody, kde svůj domov našlo mnoho druhů hmyzu, plazů, obojživelníků, ptáků i savců.


Bedřich Maleček

Foto: J. Jakeš, J. Kocian, J. Andrla, J. Novák, R. Lánský, P. Navrátil, B. Maleček


Velká voda v roce 2010 a pár fotek z našeho rybníka

75 zobrazení0 komentářů